تبیین و سنجش نظریه علم دینی از دیدگاه پلانتینگا
30 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه مفید